monsieur-antichrist:

Harakiri, dir. Masaki Kobayashi (1962)